Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 22.12.2014 r.

W dniu 22.12.2014 r. (poniedziałek) o godz. 15 00 w sali nr 9 Ratusza w Byczynie odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z II sesji.    

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na lata 2015-2017,

b) zmiany uchwały w sprawie przyznania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Byczynie,

c) zmiany uchwały (dot. wzoru deklaracji),

d) zmiany uchwały (dot. rachunku bankowego),

e) zmiany uchwały (dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki),

f) zmiany uchwały (dot. harmonogramu uruchamiania kredytu),

g) zmiany uchwały (dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki),

h) zmiany uchwały (dot. harmonogramu uruchomienia pożyczki),

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 – 2025,

j) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,

k) autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,

l) autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2015 rok,

m) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego,

n) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 2024,

o) uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,

p) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

r) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Byczyny.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Komunikaty.

10. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

Adam Radom