Logo Byczyny

Od CIS-u do spółdzielni socjalnej

Od CIS-u do spółdzielni socjalnej

Beneficjent: Gmina Byczyna/Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach

Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 4 marca 2011 r. w Opolu.

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa: 789.176 zł

Realizacja projektu: 2011-2012 r.

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Szacunkowa wartość projektu to 789.176 zł z czego dla partnera Gminy Byczyna/CISPOL szacuje się kwotę 331 088 zł. Projekt został dofinansowany w 100%.

Celem głównym projektu jest   poprawa dostępu do zatrudnienia osób pozostających bez pracy na terenie województwa opolskiego – gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa. Celami szczegółowymi przedmiotowego projektu są: nabycie umiejętności zawodowych, zdobycie nowych kwalifikacji, stworzenie warunków do przyswojenia umiejętności organizacyjnych, zarządzania czasem, oraz społecznych takich jak: umiejętność pracy w zespole, umiejętności komunikacyjne, wzrost pewności siebie i poczucie własnej sprawczości oraz podniesienie własnej samooceny. W ramach projektu zorganizowano liczne zajęcia, warsztaty, szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i długotrwale bezrobotnych.