Logo Byczyny

"FOLDERY i WIDOKÓWKI” projektu „Promocja miejsc noclegowych i oferty turystycznej gminy Byczyna”

- PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - FOLDERY I WIDOKÓWKI.pdf (95,79KB)

 

INFORMUJEMY, ŻE SKŁADANIE OFERT "WIDOKÓWKI I FOLDERY" PROJEKTU "PROMOCJA MIEJSC NOCLEGOWYCH I OFERTY TURYSTYCZNEJ GMINY BYCZYNA" ZOSTAJE PRZEDŁUŻONE OSTATECZNIE DO DNIA 26.01.2015 R. DO GODZ. 15.30!

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT "WIDOKÓWKI I FOLDERY" PROJEKTU "PROMOCJA MIEJSC NOCLEGOWYCH I OFERTY TURYSTYCZNEJ GMINY BYCZYNA":

- PDFOdpowiedzi 07 FOLDERY I WIDOKÓWKI BYCZYNA 01.pdf (402,57KB)

- PDFOdpowiedzi 06 FOLDERY I WIDOKÓWKI BYCZYNA 01.pdf (350,42KB)

- PDFOdpowiedzi 05 FOLDERY I WIDOKÓWKI BYCZYNA 01.pdf (431,29KB)

- PDFOdpowiedzi 04 FOLDERY I WDOKÓWKI BYCZYNA 01.pdf (398,66KB)

- PDFOdpowiedzi 03 FOLDERY I WIDOKÓWKI BYCZYNA 01.pdf (313,57KB)

- PDFOdpowiedź 02 pytanie dot. FOLDERY i WIDOKÓWKI.pdf (371,00KB)

PDFOdpowiedz 01 pytania FOLDER WIDOKÓWKI str. 01.pdf (502,21KB)

- PDFOdpowiedz 01 pytania FOLDER WIDOKÓWKI str. 02.pdf (173,81KB)

- JPEGWIDOKÓWKA przód.jpeg (460,93KB)

- JPEGWIDOKÓWKA tył.jpeg (677,74KB)


 

Promocja miejsc noclegowych logo.png

Byczyna 16.01.2015 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1,
zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.

„Promocja miejsc noclegowych i oferty turystycznej gminy Byczyna”

w części dotyczącej OPRACOWANIA I WYDRUKU

FOLDERÓW I WIDOKÓWEK

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie graficzne i wydruk 8.000 szt. folderów oraz 21.000 szt. widokówek. Ponadto Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobligowany na własny koszt zamówić udostępnić dla folderu, uzgodnić z Zamawiającym mapy odnoszące się do terenu gminy wskazujące atrakcje turystyczne gminy oraz miejsca noclegowe promowane w folderze oraz na własny koszt wykonać zdjęcia prezentujące miejsca noclegowe w gminie Byczyna promowane przez folder. Obiekty wyznaczone do zamieszczenia w folderze i na widokówkach to: Polsko Czeskie – Centrum Szkolenia Rycerstwa w Biskupicach; Hotel „Adler”; Hotel Restauracja „Grodzka”; Internat ZSGLiZ w Polanowicach oraz gospodarstwa  agroturystyczne: Dwór „Zacisze” w Biskupicach, Obiekt pałacowo – parkowy w Gołkowicach, Hetman „Roma” w Proślicach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do zaproszenia.

Planowany termin zakończenia zadania: 16 marca 2015 r.

Termin realizacji usługi nie mniej niż 45 dni kalendarzowych. Przekazanie materiałów do 6 lutego 2015 r.

W załączeniu przesyłamy szczegółowe dokumenty dla wyceny oferty:

Zał. 1. Druk oferty – do wypełnienia.

Zał. 2. Opis przedmiotu zamówienia.

Zał. 3. Projekt umowy.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena (100 % cena).

Oczekujemy na złożenie lub przesłanie ofert wg. zał. nr 1:

pocztą tradycyjną na adres: „Referat Współpracy Europejskiej Promocji i Rozwoju, Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1 46-220 Byczyna” z dopiskiem na kopercie „OFERTA WYKONANIE FOLDERÓW I WIDOKÓWEK”

lub

pocztą elektroniczną na adres mailowy: wp@byczyna.pl w tytule należy wpisać „OFERTA WYKONANIE FOLDERÓW I WIDOKÓWEK”

lub

dostarczenie osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Byczynie w kopercie z opisem „Referat Współpracy Europejskiej Promocji i Rozwoju, Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1 46-220 Byczyna” z dopiskiem „OFERTA WYKONANIE FOLDERÓW I WIDOKÓWEK”.

Termin składania ofert: do 23 stycznia 2015 r. do godz. 15:30 (decyduje data dostarczenia, wpłynięcia wypełnionego formularza oferty).

Powyższe zapytanie ofertowe jest również udostępnione na stronie internetowej gminy Byczyna pod adresem: www.bip.byczyna.pl w zakładce menu: zapytania ofertowe „FOLDERY i WIDOKÓWKI” projektu „Promocja miejsc noclegowych i oferty turystycznej gminy Byczyna”.

Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem należy kierować w formie pisemnej (pocztą tradycyjną, fax-em na adres Zamawiającego lub email: wp@byczyna.pl) do dnia 19.01.2015 r.

Jednocześnie Gmina Byczyna zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi (na stronie internetowej gminy) wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.

 

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek

 

Sporządził: Przemysław Mączka, email: wp@byczyna.pl

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

- PDF1 BYCZYNA OFERTA DRUK.pdf (78,04KB)

- PDF2 BYCZYNA OPIS ZAPYTANIE DRUK.pdf (126,29KB)

- PDF3 BYCZYNA PROJEKT UMOWY.pdf (125,11KB)