Logo Byczyny

"TŁUMACZENIA" projektu "Promocja miejsc noclegowych i oferty turystycznej Gminy Byczyna"

- PDFZawiadomienie o wyborze oferty na realizację zadania dot. tłumaczeń.pdf (378,82KB) - ponowne

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - TŁUMACZENIA.pdf (97,18KB)

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA "TŁUMACZENIA" PROJEKTU "PROMOCJA MIEJSC NOCLEGOWYCH I OFERTY TURYSTYCZNEJ GMINY BYCZYNA":

- PDFOdpowiedzi 01 TŁUMACZENIA BYCZYNA 01.pdf (314,37KB)

 


Promocja miejsc noclegowych logo.png

Byczyna 22.01.2015 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, zaprasza
do składania ofert na realizację zadania pn.

„Promocja miejsc noclegowych i oferty turystycznej gminy Byczyna”

w części dotyczącej TŁUMACZEŃ

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie tłumaczeń z języka polskiego na język angielski, niemiecki i czeski opisu obiektów turystycznych Gminy Byczyna. Do tłumaczenia przewidziano tekst odnoszący się do każdego obiektu na około 1.300 znaków. Należy wykonać tłumaczenie tego tekstu na 3 języki (angielski, niemiecki, czeski). Jest to traktowane przez Zamawiającego jako 1 strona (3.900 znaków). Usługa przewiduje przetłumaczenie 7 stron tekstu dotyczącego Wyznaczone obiekty to: Polsko Czeskie – Centrum Szkolenia Rycerstwa w Biskupicach; Hotel „Adler”; Hotel Restauracja „Grodzka”; Internat ZSGLiZ w Polanowicach oraz gospodarstwa  agroturystyczne: Dwór „Zacisze” w Biskupicach, Obiekt pałacowo – parkowy w Gołkowicach, Hetman „Roma” w Proślicach. Tekst dostarcza Zamawiający po podpisaniu umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 2 do zaproszenia.

Planowany termin zakończenia zadania: 6 lutego 2015 r.

Termin realizacji usługi od dnia podpisania umowy do 6 lutego (ok. tygodnia).

W załączeniu przesyłamy szczegółowe dokumenty dla wyceny oferty:

Zał. 1. Druk oferty – do wypełnienia.

Zał. 2. Opis przedmiotu zamówienia.

Zał. 3. Projekt umowy.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena (100 % cena).

Oczekujemy na złożenie lub przesłanie ofert wg. zał. nr 1:

pocztą tradycyjną na adres: „Referat Współpracy Europejskiej Promocji i Rozwoju, Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1 46-220 Byczyna” z dopiskiem na kopercie „OFERTA WYKONANIE TŁUMACZEŃ”

lub

pocztą elektroniczną na adres mailowy: wp@byczyna.pl w tytule należy wpisać „OFERTA WYKONANIE TŁUMACZEŃ”

lub

dostarczenie osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Byczynie w kopercie z opisem „Referat Współpracy Europejskiej Promocji i Rozwoju, Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1 46-220 Byczyna” z dopiskiem „OFERTA WYKONANIE TŁUMACZEŃ”.

Termin składania ofert: do 28 stycznia 2015 r. do godz. 15:30 (decyduje data dostarczenia, wpłynięcia wypełnionego formularza oferty).

Powyższe zapytanie ofertowe jest również udostępnione na stronie internetowej gminy Byczyna  pod adresem: www.bip.byczyna.pl w zakładce menu: zapytania ofertowe „TŁUMACZENIA” projektu „Promocja miejsc noclegowych i oferty turystycznej gminy Byczyna”.

Wszelkie pytania związane z niniejszym zapytaniem należy kierować w formie pisemnej (pocztą tradycyjną, fax-em na adres Zamawiającego lub email: wp@byczyna.pl) do dnia 26.01.2015 r.

Jednocześnie Gmina Byczyna zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający zawiadomi (na stronie internetowej gminy) wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek

- PDF1 OFERTA TŁUMACZENIA.pdf (76,87KB)

- PDF2 OPIS ZAPYTANIE TŁUMACZENIA.pdf (77,36KB)

- PDF3 TŁUMACZENIA UMOWA.pdf (74,90KB)