Logo Byczyny

Zarząd Województwa Opolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej”

Konsultacje projektu „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej”. Zarząd Województwa Opolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej”.

Konsultacje projektu Zasad prowadzone są na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego Nr 184/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej”, przyjętego Uchwałą Nr 183/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r.

Termin konsultacji: od 27 stycznia do 9 lutego 2015 r.

Uczestnicy konsultacji:

  1. organizacje pozarządowe
  2. podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1118 z późn. zm.) prowadzące działalność na terenie Województwa Opolskiego w obszarze podlegającym konsultacjom.

Uwagi do projektu „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej” prosimy zgłaszać na załączonym Formularzu zgłaszania uwag:

  1. za pośrednictwem serwisu www.ngo.opolskie.pl
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
  3. za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem: „Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych – konsultacje – inicjatywa lokalna” (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowe informacje na temat konsultacji zamieszczone są w Uchwale Zarządu Województwa Opolskiego Nr 184/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r.

- PDFUchwała ZWO 184-2015 - konsultacje trybu inicjatywy lokalnej.pdf (140,44KB)

- PDFZał. do uch. ZWO 184-2015 - Tryb oceny wniosków ws. inicjatywy lokalnej.pdf (201,33KB)

- PDFWniosek o realizację inicjatywy lokalnej.pdf (269,88KB)