Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 28.09.2012 r.

        W dniu 28.09.2012 r. ( piątek ) o godz. 12 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z  XXV sesji.        

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia skargi Państwa Aleksandry i Krzysztofa Kostrzewa na Burmistrza Byczyny,

b) zmiany uchwały (dot. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyna),

c) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,

d) zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

e) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Byczynie,

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Stan przygotowań do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości (ustawa śmieciowa) – prezentacja.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Komunikaty.

12. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica