Logo Byczyny

Materiały (gadżety) promocyjne BIGS

- PDFZAWIADOMIENIE WYBÓR OFERTY BIGS BYCZYNA.pdf (102,08KB)


- PDFODPOWIEDZI na pytania dot. Materiałów reklamowych BIGS.pdf (383,12KB)

 

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 05.02.2015 r. został zmieniony załącznik nr 1, w którym omyłkowo zamieszczono zamiast Opisu Przedmiotu Zamówienia, inną treść.

 

BIGS.png

                                               Byczyna, dn. 04.02.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej  Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej  Gmina Byczyna zaprasza do składania ofert na materiały promocyjne (gadżety).

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie obejmuje opracowanie, wykonanie i dostawę 100 szt.:  torby ekologicznej, długopisów, podkładek pod mysz, notatników, pendive, smyczy, breloków akrylowych wg. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Klasyfikacja udzielanego zamówienia wg. wspólnego słownika zamówień (CPV):

22.46.20.00 – 6 materiały reklamowe

Zadania, obowiązki wykonawcy i zamawiającego określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do 13 marca 2015 r.

Miejsce wykonywania usługi: cała Polska.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

Najniższa cena.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

(Cena brutto oferty najtańszej /  Cena brutto oferty badanej )x 100 = liczba punktów

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 lutego 2015 r.
 2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie określa, za wyjątkiem tego iż Wykonawca nie jest powiązany osobowo/kapitałowo z zamawiającym oraz złoży odpowiednie oświadczenie w tym zakresie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę, wypełniony i podpisany formularz oferty (zał. nr 2 niniejszego zapytania) wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zał. nr 4 niniejszego zapytania), należy złożyć lub przesłać:

 • pocztą tradycyjną na adres: „Urząd Miejski w Byczynie, Referat BIGS, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna” z dopiskiem na kopercie „OFERTA GADŻETY PROMOCYJNE BIGS”

lub

 • pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@inkubator.byczyna.pl w tytule należy wpisać „OFERTA GADŻETY PROMOCYJNE BIGS”

lub

 • dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Byczynie w kopercie z opisem „OFERTA GADŻETY PROMOCYJNE BIGS”.

w terminie do dnia 18 lutego 2015 r. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu lub na adres email.

 1. UWAGI KOŃCOWE

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podawania uzasadnienia tej decyzji.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z potencjalnymi wykonawcami jest Przemysław Mączka. Wszelkie pytania należy kierować na adres email: wp@byczyna.pl. Odpowiedzi publikowane będą na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.byczyna.pl w zakładce zapytania ofertowe „Materiały (gadżety) promocyjne BIGS” do dnia 13.02.2015 r.

 1. ZAŁĄCZNIKI ZAPYTANIA:

Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2: Formularz oferty.

Załącznik nr 3: Wzór umowy.

Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek

Sporządził: Przemysław Mączka, e-mail: wp@byczyna.pl

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

- PDFZał. 1 GADŻETY - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (959,35KB)

- PDFZał. 2 GADŻETY FORMULARZ OFERTOWY 2015.pdf (95,46KB)

- PDFZał. 3 GADŻETY UMOWA WZÓR.pdf (84,74KB)

- PDFZał. 4 OŚWIADCZENIE.pdf (89,74KB)