Logo Byczyny

Obsługa prawna

- PDFZawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (456,36KB)


- PDF2600.5.3. zestawienie ofert.pdf (75,53KB)


- PDF2600.5.2. Odpowiedź na zapytania nr 2.pdf (79,87KB)

- PDF2600.5.1. Odpowiedź na zapytania.pdf (77,34KB)


SPROSTOWANIE

SZANOWNI PAŃSTWO W DNIU DZISIEJSZYM, TJ. 19.02.2015 R. W PONIŻSZYM ZAPYTANIU OFERTOWYM ZOSTAŁA POPRAWIONA DATA TERMINU REALIZACJI, ZAMIAST 28.02.2016 R. WPROWADZONO DATĘ 31.12.2016 R.

ZA WCZORAJSZĄ OMYŁKĘ BARDZO PRZEPRASZAMY.


logo zapytanie.jpeg

Byczyna, dn. 18.02.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją zadań wynikających z obowiązku samorządu terytorialnego Gmina Byczyna zaprasza do składania ofert na obsługę prawną.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Obsługa prawna obejmuje:

- udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnianie zasad stosowania prawa,

- udzielanie informacji o zmianach w obowiązujących przepisach, o uchybieniach w zakresie      

  przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,

- wydaje opinię pisemną w sprawach:

- projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Burmistrza,

- skomplikowanych, w których pracownicy mają trudności interpretacyjne,

- zawarcia umów długoterminowych, nietypowych lub dotyczących przedmiotu znacznej wartości,

- rozwiązania umów o pracę ze skutkiem natychmiastowym,

- odmowy uznania roszczeń,

- postępowania przed organami odwoławczymi,

- umów z kontrahentami zagranicznymi,

- umów w sprawach majątkowych,

- umarzania wierzytelności,

- zawiadamia organy powołane do ścigania przestępstw z urzędu, po stwierdzeniu takich faktów,

- uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,

- czuwanie nad poprawnym prowadzeniem zamówień publicznych wraz z  reprezentowaniem Gminy w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą

- reprezentowanie gminy w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach sądowo – administracyjnych we wszystkich instancjach.

Usługę prawną będzie świadczona w Urzędzie Miejskim w Byczynie 4 dni w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie lub zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

 1. TERMIN REALIZACJI: 1.03.2015 r. – 31.12.2016 r.
 2. KRYTERIA OCENY OFERT:

            Najniższa cena.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:

           (Cena brutto oferty najtańszej /  Cena brutto oferty badanej )x 100 = liczba punktów

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miejski w  Byczynie, Rynek 1, 46 – 220 Byczyna sekretariat. Oferty należy składać do dnia 24 lutego do godz. 9.00.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania obsługi prawnej przez wskazanego radcę prawnego/adwokata w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty.

Posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi prawnej udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i reprezentacji stron na rozprawach w Krajowej Izbie Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych samodzielnie lub dysponować osobą posiadającą taką wiedzę i doświadczenie.

 1. WYMAGANIA JAKIE POWINNI SPEŁNIĆ WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ;

Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą;

 - aktualny odpis z właściwego rejestru lub potwierdzenie rejestracji CEiDG, potwierdzające zdolność wykonawcy do występowania w obrocie prawnym obejmującym przedmiot zamówienia,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

           - wykaz wykonanych usług z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na    

             rzecz których usługi te zostały wykonane wraz z oświadczeniem wykonawcy, że

             usługi te zostały wykonane należycie.

           - potwierdzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych upoważniających do  

             wykonania zamówienia w tym dyplomy, kursy , szkolenia,

- zaświadczenie właściwej Okręgowej Izby Radców Prawnych potwierdzających,
że osoba lub osoby które będą wykonywać Zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wpisane są na właściwą listę adwokatów lub radców prawnych,

- oświadczenia posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie obsługi prawnej udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
i reprezentacji stron na rozprawach w Krajowej Izbie Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych samodzielnie lub poprzez dysponowanie osobą posiadającą taką wiedzę i doświadczenie. (oświadczenie nie jest ujęte w treści formularza ofertowego należy je złożyć na odrębnym druku).

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę, wypełniony i podpisany formularz oferty (zał. nr 1 niniejszego zapytania) należy złożyć lub przesłać:

 • pocztą tradycyjną na adres: „Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna” z dopiskiem na kopercie „OFERTA – OBSŁUGA PRAWNA”

lub

 • dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Byczynie w kopercie z opisem „OFERTA – OBSŁUGA PRAWNA”.

w terminie do dnia 24 lutego 2015 r. DO GODZ. 9.00 O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do sekretariatu.

 1. UWAGI KOŃCOWE

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączone podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, osobowo lub kapitałowo.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podawania uzasadnienia tej decyzji.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z potencjalnymi wykonawcami jest Sekretarz Gminy - Maciej Tomaszczyk. Wszelkie pytania należy kierować na adres email: zamowienia publiczne@byczyna.pl. Odpowiedzi publikowane będą na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.byczyna.pl w zakładce zapytania ofertowe „OBSŁUGA PRAWNA” do dnia 20.02.2015 r.

 1. ZAŁĄCZNIKI ZAPYTANIA:

Załącznik nr 1: Formularz oferty.

Załącznik nr 2: Wzór umowy.

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

- PDFZałącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf (241,87KB)

- PDFZałącznik nr 2 Wzór umowy.pdf (138,33KB)