Logo Byczyny

Wykonanie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych

logo zapytanie.jpeg

Byczyna, dnia 26.02.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zarządzeniem Nr 0151/183/09 Burmistrza Byczyny z dnia 31.12.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

Zamawiający:

Gmina Byczyna

Rynek 1 , 46-220 Byczyna

NIP  751-175-01-02 , REGON 531412993

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzaniu operatów szacunkowych w celu:

Określenia wzrostu wartości rynkowej nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału geodezyjnego nieruchomości – 25 sztuk;

Określenia wzrostu wartości rynkowej nieruchomości dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej – 20 sztuk;

Określenia wzrostu wartości rynkowej nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 10 sztuk;

Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 60 sztuk;

Oszacowanie wartości rynkowej gruntów niezabudowanych – 35 sztuk;

Oszacowanie wartości rynkowej gruntów zabudowanych – 10 sztuk.

Określona w ofercie ilość operatów szacunkowych jest orientacyjna, a ich faktyczna wielkość będzie wynikała z potrzeb Zamawiającego.

Podstawą do przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę będzie zlecenie wystawione każdorazowo przez Zamawiającego – stosownie do potrzeb Zamawiającego.

            Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia wskazanego w ofercie do aktualizacji wyceny po upływie terminu jej ważności (art. 156 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.).

Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 23.03.2015 r. do 31.12.2016 r.

Opis sposobu przygotowania oferty:

            Oferta może być złożona osobiście lub przesłana pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Byczynie ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na wykonanie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych”. Oferty należy składać w terminie do 16.03.2015  r. do godz. 15.00.

            Przez datę złożenia oferty  należy rozumieć datę jej  faktycznego wpływu do siedziby  Zamawiającego a nie datę nadania.

Opis sposobu wyboru oferty:

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie usług, o których mowa w zapytaniu.

2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa .

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. Kryterium wyboru oferty – najniższa łączna wartość brutto zamówienia.

Dodatkowe informacje:

1.Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty  zawiadomi Wykonawców poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej BIP Gminy Byczyna w zakładce  -   zapytania ofertowe

2.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy, wówczas Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownego zapytania ofertowego.

3.Wykonawca jest związany ofertą przez 15 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

4. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień odnośnie niniejszego postępowania ofertowego jest pani Teresa Pawlicka oraz pan Szymon Kondracki  e-mail:   w godzinach pracy tut. Urzędu .

Załączniki do pobrania:

- PDFZałącznik nr 1 - formularz oferty.pdf (65,13KB)

- PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (67,47KB)
 

                                                                                                          Z-ca Burmistrza

                                                                                                          (-) Katarzyna Zawadzka