Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dn. 26.03.2015 r.

W dniu 26.03.2015 r. (czwartek), o godz. 17 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z V i VI sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 – 2024,

b) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

c) określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,

d)  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,

e)  wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”.

f) przystąpienia Gminy Byczyna do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Dolina Stobrawy”,

g) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

h) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych.

7. Planowanie przestrzenne. Realizacja zadań w 2015 r. Potrzeby wynikające z wpływających wniosków. Zamierzenia na 2016 r.

8. Funkcjonowanie oświaty w gminie Byczyna w zakresie realizacji zadań opieki i kształcenia dzieci niepełnosprawnych.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Komunikaty.

12. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

Adam Radom