Logo Byczyny

Można zdobyć pieniądze w ramach programu Kierunek FIO

Organizacje pożytku publicznego, grupy nieformalne i grupy samopomocowe mogą się ubiegać o dotacje w ramach programu Kierunek FIO. Można zdobyć od 3 do 5 tys. zł.

Oto założenia programu:

Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. 

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.

2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne.

3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.

4. Wzmocnienie potencjału III sektora.

Termin składania wniosków23/03/2015 - 17/04/2015 

Limit dostępnych środków: 311 600,00 zł 

Beneficjenci:  

1. Młoda organizacja pozarządowa (do 18 miesięcy), której siedziba jest na terenie województwa opolskiego.

Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, tj.:

• osoba prawna i jednostka organizacyjna działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

• stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;

• spółdzielnia socjalna;

• spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2. Grupa nieformalna 

To nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej

3. Grupa samopomocowa 

To grupa min trzech pełnoletnich osób, której aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jej członków. 

Czas realizacji projektów:  Projekty można realizować w okresie od 19 maja 2015  do 15 października 2015 r. 

Wysokość dotacji: Kwota dotacji nie może przekraczać 5 000,00 zł.

Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.

Sposób składania wniosków:

Wnioski składane powinny być za pomocą generatora wniosków. generator jest dostępny za pośrednictwem strony www.ocwip.pl  i www.dolinastobrawy.pl 

Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej (word).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

ul. Rynek 1

46-200 Kluczbork

Tel. 77 413 11 38

e-mail: