Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 25.10.2012 r.

            W dniu 25.10.2012 r. (czwartek) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z  XXVI sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Prezentacja dot. działalności jednostek OSP na terenie g.Byczyna.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) podziału Gminy Byczyna na okręgi wyborcze, ich granic, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu,

b) podziału Gminy Byczyna na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,

c) przystąpienia Gminy Byczyna do konkursu na dofinansowanie projektu pod nazwą
„e-Inclusion Gminy Byczyna” wnioskowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusio: Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki,

d) uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok,

e) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych,

f) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 i) opłaty od posiadania psów,

j) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,

k ) zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

9. Informacja dot. powstania strefy ekonomicznej na terenie gminy.

10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Komunikaty.

13. Zakończenie sesji.

 

                                             Przewodniczący

                                             Rady Miejskiej

                                             w Byczynie

                                             /-/ Grzegorz Kapica