Logo Byczyny

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna w części dotyczącej przebiegu drogi gminnej osiedlowej w obrębie ulicy Brzozowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Byczyna, dnia  2 kwietnia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Byczyna w części dotyczącej przebiegu drogi gminnej osiedlowej w obrębie ulicy Brzozowej

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199) i Uchwały Nr LII/428/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna w części dotyczącej przebiegu drogi gminnej osiedlowej w obrębie ulicy Brzozowej” oraz w związku z art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna w części dotyczącej przebiegu drogi gminnej osiedlowej w obrębie ulicy Brzozowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 10 kwietnia do 11 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, pokój nr 27 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 11 maja 2015 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie, w sali nr 9, o godz. 12:00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Byczyny, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2015 r.

 

           Burmistrz Byczyny

          /-/ Robert Świerczek