Logo Byczyny

Zawiadomienie o powszechnej akcji deratyzacji na obszarze gminy Byczyna 01.04. - 30.04.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
 

Burmistrz Byczyny informuje o powszechnej akcji deratyzacji na obszarze gminy Byczyna zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/250/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 lutego 2013 r.  w sprawie zatwierdzenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Byczyna”(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 702 z późn. zm.), rozdział 8, § 22.1.

We wszystkich nieruchomościach należących do osób prawnych, osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, urzędach, organach administracyjnych, zakładach opieki zdrowotnej i społecznej, szkołach i placówkach kulturalno-oświatowych należy przeprowadzić powszechną, obowiązkową akcję odszczurzania przez właścicieli nieruchomości i na ich koszt

w dniach od 1 do 30 kwietnia 2015 roku

Winni niezastosowania  się do niniejszej uchwały podlegają na podstawie  art. 117 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku, Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2013r., poz. 482 z późn. zm.), karze grzywny lub karze nagany.

Jednocześnie informuję, że pełny tekst cytowanej powyżej uchwały jest  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Byczynie w zakładce ,,Odpady komunalne”.

 

    Burmistrz Byczyny

   /-/ Robert Świerczek