Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dn. 28.04.2015 r.

W dniu 28.04.2015 r. (wtorek), o godz. 17 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji.    

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na połączenie spółek: Wodociągi i Kanalizacja Hydrokom Sp. z o.o. z siedzibą w Kluczborku i ZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Byczynie, w trybie łączenia się przez przejęcie,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej,

c) zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej trzyosobowej rodziny Fedorowiczów polskiego pochodzenia

d) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna

e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

f) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Byczyna,

g) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Byczyna,  

h) zaciągnięcia kredytu,

i) opłaty targowej,

j) uchwalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” położonego w Byczynie

k) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”,

7. Gospodarka Ściekowa na terenie gminy, w tym realizacja programu wspierania budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich.

8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Byczyny.

9. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014”.

10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Komunikaty.

13. Zakończenie sesji.

 

Uwaga: Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pok. nr 10.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

Adam Radom