Logo Byczyny

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA

 

WPIS DO DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Byczyna prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Byczyny. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

1)      firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2)      numer identyfikacji podatkowej (NIP)

3)      numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

4)      określenie rodzaju odebranych odpadów komunalnych

 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044)

2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne  prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1454)

 

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Byczyny dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Wzór wniosku o wpis do działalności regulowanej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Byczynie (pokój nr 27A) lub poniżej w pliku do pobrania:

- DOCWNIOSEK O WPIS DO DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ.doc (48,00KB)

 

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości.

- DOCOŚWIADCZENIE DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA.doc (25,50KB)

 

DOKONANIE ZMIAN WPISU W REJESTRZE

DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

1) O zmianę wpisu może ubiegać się przedsiębiorca, który posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości terenie Gminy Byczyna,

 2) Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany dokonuję się na podstawie pisemnego wniosku,

3) Jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu działalności to do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 25 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044)

- DOCWNIOSEK O ZMIANĘ WPISU.doc (52,00KB)

 

WYKREŚLENIE Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

1)  O wykreślenie wpisu z rejestru może ubiegać się przedsiębiorca, w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Byczyna, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności,

2) Wykreślenie wpisu z rejestru dokonywane jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy,

3) Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru: 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044)

 PDFrdr - rejestr 27.05.2024.pdf (141,03KB)