Logo Byczyny

Zezwolenie na usunięcie drzewa

Nowe zasady usuwania drzew i krzewów

Informacja dla Mieszkańców Gminy Byczyna

 

Od 17 czerwca 2017r. nowe zasady usuwania drzew i krzewów

Od 17 czerwca 2017r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwanie drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074).

Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zmienia się również wysokość, na której mierzony jest obwód pnia, co ostateczne zdecyduje o obowiązku uzyskania zezwolenia.                                                                                                                       

Poprzednio obwód pnia mierzyliśmy na wysokości 130cm obecnie mierzymy na wysokości 5cm.

Poniżej najważniejsze  przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów:

Zezwolenie nie jest wymagane w odniesieniu do:

1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2,

2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm:                                                                     

a)  nie przekracza 80cm dotyczy: topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,                                                                                                                           

b) nie przekracza 65cm dotyczy: kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,       

c) nie przekracza 50cm dotyczy pozostałych gatunków drzew.

 

ZGŁOSZENIE

Jeżeli drzewo przekroczy w/w obwody i rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to należy chęć usunięcia drzewa zgłosić do Burmistrza Byczyny.

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa  na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia pracownik (pracownicy) Urzędu Miejskiego w Byczynie dokona oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5cm. Po dokonaniu oględzin trzeba będzie odczekać 14 dni – w takim bowiem  terminie  Burmistrza Byczyny może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Przepisy wyraźnie określają, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Burmistrz wniesie sprzeciw jeżeli drzewo rośnie:

1. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

2. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3. na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody,

4. jeżeli drzewo spełnia kryteria, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 u.o.o.p (uznanie za pomnik przyrody).

5. jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usuniecie,

6.w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia (gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przepisach, organ nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni). 

Nie zawsze jednak konieczne będzie odczekanie z usunięciem drzewa do końca w/w terminu. Wprowadzono bowiem możliwość wydania przed  upływem 14 dniowego terminu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcie drzewa. Wydanie zaświadczenia wiąże się z wniesieniem opłaty w wysokości 17,00 zł.

Nowelizacja wprowadza jeszcze jeden ważny termin- po dokonaniu zgłoszenia nie można za długo zwlekać z usunięciem drzewa. W przypadku bowiem nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin przeprowadzonych przez pracownika (pracowników) Urzędu Miejskiego w Byczynie konieczne będzie nowe zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona na nowo.    

 

PDFWniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu.pdf (100,95KB)

PDFZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.pdf (93,58KB)

PDFOświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.pdf (40,59KB)

PDFOświadczenie.pdf (50,96KB)

PDFZgoda właściciela nieruchomości na wystąpienie o zezwolenie na usunięcia drezw lub krzewów.pdf (22,80KB) 

PDFZarządzenie nr 145 Burmistrza Byczyny z dnia 07.11.2017 r. w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna stanowiącego własnosć Gminy Byczyna.pdf (2,59MB)