Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dn. 26.05.2015

W dniu 26.05.2015 r. (wtorek), o godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z IX sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2015,

b) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna na rok 2015,

c)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 2024,

d) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna w części dotyczącej przebiegu drogi gminnej osiedlowej w obrębie ulicy Brzozowej,

f) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych,

g) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników

7. Informacja Burmistrza o umorzeniach oraz o zastosowanych ulgach i zwolnieniach w podatkach gminnych w 2014 r.

8. Funkcjonowanie gminnego systemu gospodarowania odpadami.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Komunikaty.

12. Zakończenie sesji.

 

Uwaga: Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pok. nr 10.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

/-/ Adam Radom

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art. 25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.