Logo Byczyny

Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Podstawa prawna:

● art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.),

● Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880)

● ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. 2014 r. poz. 1628 z późn. zm.)

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków,

2. Kopia pisma o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych bądź pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Kluczborskiego

3. Certyfikat lub aprobata techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków, kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

Uwagi

● Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

● Eksploatujący oczyszczalnię jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

● Oczyszczalnie objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest zobowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Opłaty

· za przyjęcie zgłoszenia 120 zł - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r, poz. 1628 z późn. zm.)

- DOCFORMULARZ - ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.doc (34,00KB)