Logo Byczyny

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Byczyna

- PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (74,67KB)


Burmistrz Byczyny.png

Byczyna, dnia 1 czerwca 2015 r.

OŚ.3041.54.2015.AG

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  O WARTOŚCI

 PONIŻEJ 30 000 EURO

Burmistrz Byczyny, mając na uwadze art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia pn: ,,Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Byczyna”.

Przedmiot zlecenia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Byczyna w roku 2015.

Nazwa i adres zleceniodawcy:

Gmina Byczyna, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

Określenie przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem lub zebraniem wyrobów zawierających azbest wcześniej zdemontowanych, transport i unieszkodliwienie z nieruchomości położonych na terenie Gminy Byczyna;
  1. szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych oraz elewacji do demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na ok.120,81 Mg
  2. szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, wcześniej zdemontowanych do transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na ok. 8,89 Mg
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenie lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest określone zostały w sposób szacunkowy.
 3. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, z których będzie dokonany odbiór wyrobów zawierających azbest oraz demontaż pokryć dachowych, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.
 4. Wynagrodzenie wykonawcy ustalone będzie ryczałtowo, tylko za faktycznie wykonane usługi i stanowić będzie sumę cen realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach. Podana przez Wykonawcę cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania i nie podlega negocjacji.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu i/lub odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 30.09.2015 r.
 6. Zaleca się dokonanie wizji nieruchomości, na których będą prowadzone prace z usuwaniem azbestu.
 7. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 8. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r., nr 162, poz.1089).
 9. W przypadku przekroczenia kwoty udostępnionej przez WFOŚiGW Zamawiający zastrzega sobie ponowne przeprowadzenie zapytania ofertowego.

Sposób obliczenia ceny:

Cena dla celów porównania oferty zostanie obliczona wg złożonego formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Termin  wykonania zlecenia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2015 r. (wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji).

Kryteria oceny ofert:

 1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie  pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
 2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącymi odpowiednio załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna lub drogą pocztową na adres ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna. Koperta winna być zamknięta, opieczętowana z dopiskiem: Oferta na „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Byczyna”. Ofertę należy złożyć do dnia 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek) do godz. 16.00.
 2. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Byczynie ul. Rynek 1,
  46 – 220 Byczyna.
 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Wymagania wobec Wykonawców oraz warunki udziału:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
 2. Wykonawca do oferty załącza następujące dokumenty:
 1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. Oświadczenia Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytanie ofertowego;
 4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów:

-  aktualne zezwolenie  na zbieranie i transport odpadów zawierających azbest,

- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji,

- decyzja dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierając azbest zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Uwagi końcowe:

Gmina Byczyna przystąpi do realizacji zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

Aktualnie po złożeniu wniosku do WFOŚiGW w Opolu Gmina Byczyna została zakwalifikowana do realizacji zadania, Zamawiający zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane przez w/w fundusz.

Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Byczynie pok. 27, tel. 77 413 41 50 wew. 30

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - formularz oferty.
 2. Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Załącznik nr 3 - wzór umowy.

Z wyrazami szacunku

/-/ Robert Świerczek

Burmistrz Byczyny

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

- PDFFormularz oferty.pdf (37,68KB)

- PDFOświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf (39,74KB)

- PDFWzór umowy.pdf (255,63KB)