Logo Byczyny

ZAPYTANIE OFERTOWE - ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ

PDFZAWIADOMIENIE WYBÓR OFERTY FORUM BIGS.pdf (85,82KB)


logo.png

Znak sprawy: BIGS.042.52.2012.MJ                                                                           Byczyna, 02.06.2015 r.

Gmina Byczyna, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

ZAPYTANIE OFERTOWE

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE FORUM EKONOMII SPOŁECZNEJ

 1. Zamawiający Gmina Byczyna zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na: organizacji i przeprowadzeniu Forum Ekonomii Społecznej (FES) w ramach realizacji projektu pn. „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Forum należy zorganizować w dniach 18-19 czerwca 2015 r.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 22 czerwca 2015 roku.
 3. Przedmiot zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 4. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

Marcin Juszczyk p.o. Kierownika Referatu BIGS

tel./fax 77 413 41 50;

e-mail:

 1. Zamawiający odpowie na pytania w sprawie oferty zadane do piątku 5 czerwca 2015 r. wysłane na adres email wskazany powyżej adres email. (do piątku 5. czerwca 2015 r.) na piśmie. Pytanie oraz odpowiedź publikowane są przy ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego. Pytania złożone po terminie mogą pozostać bez odpowiedzi.
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę wraz z załącznikami (wg. załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim (decyduje data wpływu):

 • pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w  Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

lub

 • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

lub

 • pocztą elektroniczną na adres

w nieprzekraczalnym terminie: do 9 czerwca 2015 r. do godz. 14:00.

W przypadku przesyłek i dostarczenia oferty wraz załącznikami osobiście należy złożyć je w kopercie, która powinna być oznaczona następująco:

Oferta na FORUM ES w ramach projektu pn. "Byczyński  Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego”.

W przypadku przesłania oferty wraz z załącznikami na adres email w tytule emaila wpisać „Oferta FORUM BIGS”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez żadnych konsekwencji z tego tytułu do niego.

 

Załączniki zapytania:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
 2. Wzór umowy wraz z załącznikami.

 

 

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świeczek

Załączniki do pobrania:

- DOCX01 SIWZ Forum.docx (167,13KB)

- DOCX01 zal 01 SIWZ formularz ofertowy.docx (159,12KB)

- DOCX01 zal 02 SIWZ ramowy program FES.docx (159,72KB)

- DOCX01 zal 03 SIWZ wykaz osób.docx (160,76KB)

- DOCX01 zal 04 SIWZ oswiadczenie potencjal.docx (159,72KB)

- DOCX01 zal 05 SIWZ szczegołowy program FES.docx (163,15KB)

- DOCX01 zal 06 SIWZ wykaz doswiadczenia.docx (162,03KB)

- DOCX02 wzor umowy FORUM.docx (174,02KB)