Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dn. 24.06.2015 r.

W dniu 24.06.2015 r. (środa), o godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z X sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, - zapoznanie z zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Byczynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Byczyna Radzie Miejskiej w Byczynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014r., - zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2014 r.

b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Robertowi Świerczkowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2014 r., - zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Byczyny absolutorium,

c) zaproszenia do osiedlania się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury  repatriacyjnej dwuosobowej rodziny polskiego pochodzenia,

d) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna,

e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych,

f) zasad ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych - służebność przesyłu,

g) sprostowania omyłki pisarskiej,

h)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 2024,

i) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

j) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Komunikaty.

10. Zakończenie sesji.

 

Uwaga: Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pok. nr 10.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

/-/ Adam Radom