Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 29.11.2012 r.

           W dniu 29.11.2012 r. (czwartek) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z  XXVII sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Prezentacja dot. działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Miechowa.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,

b ) zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

c) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2013-2017,

d) określenia granic obwodu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie prowadzonej przez Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza”, Polanowice 92, 46-220 Byczyna,

e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 stycznia do 31 grudnia  2013 roku.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Komunikaty.

11. Zakończenie sesji.

                                                        Przewodniczący

                                                        Rady Miejskiej

                                                          w Byczynie

                                                      Grzegorz Kapica