Logo Byczyny

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 3 lipca 2015 o godzinie 15.00

                                                                                             Byczyna, dnia 01.07.2015 r.

OR.0002.12.2015.MR

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późń. zm.) oraz § 15 ust. 3 Statutu Gminy  Byczyna  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003 r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 03.07.2015 r. (piątek), o godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XII sesję Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 2024.

5. Komunikaty.

6. Zakończenie sesji.

Uwaga: Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pok. nr 10.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

/-/ Adam Radom