Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 28.12.2012 r.

W dniu 28.12.2012r. (piątek) o godz. 10 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z  XXVIII sesji.

5. Wyróżnienie byczyńskich sportowców.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały,

b) zmiany uchwały,

c) zmiany uchwały,

d) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,

e) zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

f) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu    budżetowego,

g) autopoprawki do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

h) autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2013 rok,

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012 – 2025,

j) uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.,

k) zaciągnięcia pożyczki,

l) zaciągnięcia kredytu,

m) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w drodze darowizny nieruchomości Gminy Byczyna na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św. Augustyna w Kostowie,

n) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Byczyna,

o) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

p) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

q) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

r) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna,

s) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

t) określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,

u) wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości w formie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Byczynie na własność Gminy Byczyna,

v) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności,

w) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych,

x) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna,

y) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Byczyna,

z) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłatności oraz z trybu ich  pobierania,

ź) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w gminie Byczyna,

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10.  Komunikaty.

11. Zakończenie sesji.

 

                            Przewodniczący

                           Rady Miejskiej w Byczynie

                            Grzegorz Kapica