Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dn. 27.08.2015

W dniu 27.08.2015 r. (czwartek), o godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XI, XII i XIII sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) przyjęcia apelu o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo Wodne,

b) zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Byczynie,

c) rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Bojko na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie,

d) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych,

e) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków dla Gminy Byczyna,

f) zmiany uchwały Nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami,

g) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 2024,

i) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

j) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

k) zmiany uchwały.

7. Realizacja inwestycji na terenie gminy. Potrzeby i zamierzenia. Wstępne zamierzenia do budżetu gminy na 2016 r. z uwzględnieniem budżetu obywatelskiego – informacja ustna Z-cy Burmistrza.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Komunikaty.

10. Komunikaty

11. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

Adam Radom

 

 

Uwaga: Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pok. nr 10.