Logo Byczyny

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH 31.12.2012 r. - 14.01.2013 r.

Zgłoszenie kandydatów do komisji konkursowych

Rozpoczął się nabór na listę osób wytypowanych  spośród organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych, których zadaniem jest opiniowanie złożonych
w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w gminie Byczyna
 

Na podstawie § 14.3. Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/199/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Gmina Byczyna ogłasza nabór kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych, których zadaniem jest opiniowanie złożonych
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Nabór na członków komisji konkursowej odbywa się w terminie
od 
31 grudnia 2012 r. do 14 stycznia 2013 r. 

Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionej statutowo osoby należy dostarczyć ostatecznie w wyznaczonym terminie do:

·       sekretariatu Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek nr 1, w godz. 7.30-15.30

 

Wszelkich informacji udziela pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi:

Iwona Sarnowska

e-mail:opp@byczyna.pl

tel. 77 413 41 50 wew. 30

Burmistrz Byczyny

/-/ Ryszard Grüner

 

 

 

Sporządził: Iwona Sarnowska

 

DOCFormularz zgłoszeniowy.doc (26,50KB)