Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dn. 30.09.2015

W dniu 30.09.2015 r. (środa) o godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 2024,

c) rozpatrzenia skargi na Panią Dyrektor Publicznego Przedszkola w Byczynie,

d) wyboru na ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję lat 2016 – 2019,

e) pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu,

f) ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz  wynagrodzenia za inkaso,

g) likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach.

7. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2015 r., w tym przez jednostki organizacyjne gminy.

8. Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy (działalność Policji i Straży Pożarnej).

9. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Byczyny.

10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

11. Komunikaty.

12. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

/-/ Adam Radom

 

Uwaga: Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pok. nr 10.