Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 31.01.2013 r.

W dniu 31.01.2013 r. (czwartek) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z  XXIX sesji.       

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia skargi Pana Wiesława Zimocha na sołtysa wsi Roszkowice,

b) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego,

c) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,

d ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

e)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego,

f)  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego,

g) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna,

h) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2013 – 2017,

i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

j) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

k) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

l) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Komunikaty.

10. Zakończenie sesji.

 

 Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

Grzegorz Kapica