Logo Byczyny

Bezwzględny zakaz palenia odpadów

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZWZGLĘDNEGO ZAKAZU PALENIA ODPADÓW

Przypominam wszystkim mieszkańcom gminy Byczyna, iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ PALENIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie.

NIE WOLNO SPALAĆ:

●wszelkich przedmiotów, opakowań  z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,

●zużytych opon i innych odpadów z gumy,

●odzieży, obuwia, sztucznej skóry,

●elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych, podkładów kolejowych,

●opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin,

●papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

 

Właściciele nieruchomości, którzy termicznie przekształcają (spalają)  odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlegają  karze aresztu albo grzywny - art.  191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.).

Odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe  zebrane na terenie nieruchomości właściciele pozbywają się w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi -  art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.).

Jednocześnie przypominam właścicielom o obowiązku wyposażenia nieruchomości w  urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym  i technicznym celem utrzymania czystości i porządku - art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.).

 Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek