Logo Byczyny

Zasiłek macierzyński według nowych zasad

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że od stycznia 2016r. zmieniają się zasady przyznawania prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, która:

 • jest matką albo ojcem dziecka,
 • przysposobiła dziecko w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia,
 • przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie,
 • przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu – ojcu dziecka w przypadku:

 • skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
 • śmierci matki dziecka,
 • porzucenia dziecka przez matkę.

Osobie uprawnionej do zasiłku macierzyńskiego przysługuje jeden zasiłek macierzyński bez względu na liczbę urodzonych/wychowywanych dzieci.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński wynosi 1.000 zł miesięcznie. Kwotę zasiłku macierzyńskiego przysługującego za niepełny miesiąc ustala się proporcjonalnie do ilości dni, za które przysługuje zasiłek macierzyński.

Przez jaki okres przysługuje zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres:

 1. 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
 2. 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci,
 3. 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub przyjęcia na wychowanie trojga dzieci,
 4. 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub przyjęcia na wychowanie czworga dzieci,
 5. 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga dzieci lub przyjęcia na wychowanie pięciorga dzieci.

Kiedy zasiłek macierzyński nie przysługuje?

Zasiłek macierzyński nie przysługuje, jeżeli:

 • co najmniej jeden rodzic dziecka lub osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy, jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu rodzicielskiego,
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osoby, która jest matką lub ojcem oraz osoby, która przysposobiła dziecko,
 • rodzic dziecka lub osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Ważne!

Osoba, która została wyłączona z ubezpieczenia (od dnia wyłączenia) traci prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Co w przypadku pobrania zasiłku na dotychczasowych zasadach?

Jeżeli osoba ubezpieczona pobrała zasiłek macierzyński wypłacany na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2015 r. (tj. w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej) to po dniu 1 stycznia 2016 r. przysługuje jej uzupełnienie zasiłku macierzyńskiego.

Przykład:

Ubezpieczona rolniczka, która urodziła dziecko w dniu 5 listopada 2015 r., a następnie pobrała zasiłek macierzyński na podstawie przepisów obowiązujących w dacie porodu (tj. w wysokości 4-krotnej emerytury podstawowej) w styczniu 2016 r. składa wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego na podstawie nowych przepisów. Rolniczka otrzyma od 1 stycznia 2016 r. do 2 listopada 2016 r. zasiłek macierzyński w wysokości 705 zł miesięcznie. Zasiłek w tej kwocie przysługuje rolniczce przez pozostałą część okresu brakującego do 52 tygodni licząc od dnia urodzenia dziecka.

Przykład:

Ubezpieczona rolniczka, która urodziła dziecko w dniu 1 stycznia 2015 r., a następnie w dniu 1 stycznia 2016 r. składa wniosek o zasiłek macierzyński wg nowych zasad otrzyma decyzję odmawiającą prawa do tego świadczenia, gdyż minął okres 52 tygodni licząc od dnia urodzenia dziecka.

Postępowanie w sprawie zasiłku macierzyńskiego

W celu rozpatrzenia przez jednostkę organizacyjną KRUS uprawnień do zasiłku macierzyńskiego należy złożyć wniosek o przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, a ponadto:

 • z tytułu urodzenia dziecka – skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia z wnioskiem do sądu o przysposobienie – oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie oraz zaświadczenia z sądu opiekuńczego o dacie wystąpienia o przysposobienie dziecka zawierające datę urodzenia dziecka,
 • z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej – prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy rodziną zastępczą a starostą oraz dokument potwierdzający wiek dziecka.

Ważne!

Prawo do zasiłku macierzyńskiego ustala się od miesiąca urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku macierzyńskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie.

W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym niż 3 miesiące od daty urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka na wychowanie, jednak nie później niż w okresie przysługiwania zasiłku macierzyńskiego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, którym wpłynął wniosek jednak nie wcześniej niż od dnia objęcia ubezpieczeniem.

Bliższe informacje dotyczące zasiłku macierzyńskiego można uzyskać na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.