Logo Byczyny

Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020.

Burmistrz Byczyny, zgodnie z Uchwałą Nr LIII/433/14 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020.

Przedmiotem Konsultacji jest: Projekt Strategii  Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020

Konsultacje projektu uchwały prowadzone są w dwóch formach: formie ustnej oraz w formie pisemnej.

1. Debata społeczna nad projektem odbędzie się w dniu 26 października 2015 r., o godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie, sala nr 9.

2. W formie pisemnej:

a) poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie formularza zgłoszenia uwag, dostępnego na stronie internetowej Gminy Byczyna www.bip.byczyna.pl oraz www.byczyna.pl

b) wysłanie wypełnionego formularza na adres pocztowy: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

c) poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza, o którym mowa w punkcie 2a), na adres: promocja@byczyna.pl

Konsultacje w formie pisemnej będą prowadzone w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Byczyna. Wszystkie osoby uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania wraz z przedstawioną opinią do konsultowanego projektu Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020 informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail. Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę. Do ogłoszenia załączono projekt dokumentu będący przedmiotem konsultacji.


Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

- odniesienia do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem

- danymi kontaktowymi osób zgłaszających uwagi

Szczegółowych informacji udziela Referat Promocji, Rozwoju i Turystyki Urzędu Miejskiego w Byczynie pod nr tel. 77 413 41 50 wew. 29.

                                  

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek


- PDFPROJEKT STRATEGII ROZWOJU GMINY BYCZYNA NA LATA 2015-2020.pdf (2,51MB)

- DOCFormularz zgłaszania uwag.doc (30,00KB)