Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dn. 28.10.2015 r.

W dniu 28.10.2015 r. (środa) o godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad

4. Przyjęcie protokołu z XV i XVI sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych,

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

d) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Byczyna,

e) wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego,

f) wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego

7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności szkół i przedszkola w Gminie Byczyna z uwzględnieniem osiąganych wyników sprawdzianu  po szkole.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Komunikaty.

11. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Byczynie

/-/ Adam Radom

 

Uwaga: Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pok. nr 10.