Logo Byczyny

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok

Burmistrz nagłówek.png

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.

Burmistrz Byczyny, zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/423/2010 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.

Konsultacje projektu uchwały prowadzone są w dwóch formach: formie ustnej oraz w formie pisemnej.

1. Spotkanie konsultacyjne w formie debaty społecznej nad programem odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 roku, o godz. 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie, sala nr 9.

2. W formie pisemnej:

a) poprzez wypełnienie i złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie formularza konsultacji, dostępnego na stronach internetowych www.byczyna.pl oraz bip.byczyna.pl

b) wysłanie wypełnionego formularza na adres pocztowy: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

c) poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza, na adres:

Konsultacje w formie pisemnej będą prowadzone w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Byczyna. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w konsultacjach zobowiązane są do przekazywania wraz przedstawioną opinią do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego informacji umożliwiających kontakt, np. adres, telefon, e-mail. Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę. Do ogłoszenia załączono projekt dokumentu będący przedmiotem konsultacji.


Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

- odniesienie do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnienie

- pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres siedziby, numer    z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji.

Szczegółowych informacji udziela Referat Promocji, Rozwoju i Turystyki, pod nr tel. 77 413 41 50 wew. 29.

 

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert  Świerczek


Załączniki do pobrania:

- DOCRoczny Program Współpracy z Organizacjami pozarządowymi na 2016 rok - Projekt.doc (74,50KB)

- DOCProjekt Uchwały - Roczny Program Wspólpracy z opp na 2016 rok.doc (26,00KB)

- PDFUchwała dot. Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi.pdf (62,53KB)

- PDFZałącznik do uchwały - Regulamin Konsultacji.pdf (75,10KB)

- PDFFormularz Zgłoszeniowy.pdf (52,19KB)