Logo Byczyny

Dopłaty do materiału siewnego 01.03.2013-30.04.2013 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Byczyny informuje, iż rolnicy mogą składać wnioski o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w terminie od 15 stycznia 2013 r. do 25 czerwca 2013r. w Agencji Rynku Rolnego w Opolu.

Dopłaty udzielone będą na wniosek uprawnionego rolnika w wysokości liczonej do 1 hektara powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych elitarnym lub kwalifikowanym materiałem w terminie: 

od 15 stycznia 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. wniosek złożony do ARR w Opolu w przypadku materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (faktura wystawiona od dnia 15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. i został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia)

Wysokość stawki dopłaty wyniosą odpowiednio:

- 100 zł w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych

- 160 zł w przypadku roślin strączkowych

- 500 zł w przypadku ziemniaków

 

Procedura uzyskania dopłaty zakłada:

złożenie wniosku o przyznanie dopłaty na druku nr Dms_ P1_f2:

załączniki:

- oryginały faktur zakupu materiału siewnego,

 - przedstawienie wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, jakie rolnik otrzymał w ciągu 3  lat obrotowych tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie. Łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro w  ciągu  3 lat obrotowych.

Burmistrz Byczyny w celu sprawnego przeprowadzenia procedury związanej z uzyskaniem dopłaty będzie przyjmował wnioski rolników w celu zbiorczego dostarczenia do ARR w Opolu od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 30 kwietnia  2013 r.  w przypadku zbóż ozimych, jarych, roślin strączkowych lub sadzeniaków ziemniaka.

Więcej informacji można uzyskać:

1)    Urząd Miejski w Byczynie (tel. 77 413-41-50 wew. 21)

2)    Oddział Terenowy Agencji  Rynku Rolnego w Opolu
(tel. 77 441-70-00)
   

 

                      Burmistrz Byczyny  

 

                  /-/ Ryszard Grüner