Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dn.17.12.2015 r.

W dniu 17.12.2015r. (czwartek), o godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Byczyna oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji,

b) zmian w budżecie gminy na 2015 r.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Komunikaty.

10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

/-/ Adam Radom

 

Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art.25 ust.3 powołanej na  wstępie ustawy o samorządzie gminnym.