Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dn. 30.12.2015 r.

W dniu 30.12.2015 r. (środa) o godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych,

b) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,

c) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania,

d) autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2016r,

e) autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2024,

f) uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok,

g) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2024,

h) ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków,

i) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na rok 2016,

j) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Byczyna na rok 2016 – 2019.

6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Komunikaty.

9. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

/-/ Adam Radom

 

Uwaga: Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pok. nr 10.