Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 28.03.2013 r.

W dniu 28.03.2013 r. (czwartek) o godz. 12 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z  XXXI sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku.

7. Prezentacja dot. podsumowania działalności grodu – wręczenie statuetki Burmistrzowi Byczyny.

8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchylenia uchwały,

b) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
                       godzin  zajęć,

c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

d) zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Byczyna w ramach procedury repatriacyjnej czternastu czteroosobowych rodzin polskiego pochodzenia

e) wyodrębnienia / nie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Byczyna na 2014 r.

f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego

g) zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich
                       przebiegu,

h) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025

i) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

j)  zaciągnięcia kredytu,

k) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Byczyna na lata 2013 – 2017.

9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2012 roku.

11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Byczynie.

12. Sprawozdanie z działalności biblioteki publicznej i świetlic wiejskich.

13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Komunikaty.

16. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica