Logo Byczyny

Uprawnienia przysługujące Kombatantom i Osobom Represjonowanym

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2016 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanej przez kierowników ośrodków pomocy społecznej.

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu www.udskior.gov.pl

Ponadto Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przypomina, że osoby te korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania oraz w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej. Kombatanci uprawnieni są także do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, jak również do przyjęcia przez lekarzy specjalistów bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczeniobiorca ma obowiązek udzielić świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca  powinien wyznaczyć inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Osoby uprawnione mogą również ubiegać się o przyznanie przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Szczegóły dotyczące uzyskania statusu działacza opozycji i osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także zasad ubiegania się o ww. świadczenie i pomoc znajdują się na stronie internetowej Urzędu www.udskior.gov.pl. Warto zwrócić uwagę na to, że świadczenia i pomoc pieniężna udzielane przez Urząd nie podlegają opodatkowaniu.