Logo Byczyny

Byczyński OWES uzyskał akredytację

Byczyński OWES powstał, by wspierać rozwój ekonomii społecznej. Jego działalność została wysoko oceniona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – znalazł się wśród dziesięciu najlepszych OWES – ów w Polsce. Teraz będzie wspierał rozwój ekonomii społecznej w północnej części Opolszczyzny, czyli w powiatach kluczborskim, oleskim, namysłowskim i brzeskim.

Zadaniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest pobudzanie lokalnego środowiska do rozwoju i aktywności, a także pomoc już istniejącym przedsiębiorstwom.

Aby działalność OWES – u była jak najbardziej wszechstronna i profesjonalna, powstało konsorcjum, w skład wchodzą: Spółdzielnia Socjalna Usługowo – Handlowo – Produkcyjna w Byczynie, która jest liderem projektu, a także partnerzy – Gmina Byczyna, Powiat kluczborski oraz Stowarzyszenie Animacji Lokalnej Arkona.

Żeby uzyskać status OWES  - u, a co za tym idzie, móc pozyskiwać pieniądze z Unii Europejskiej, wszyscy partnerzy musieli poddać się ocenie w ramach procesu akredytacji, wykazać się co najmniej dwuletnim doświadczeniem w realizacji usług wsparcia ekonomii społecznej oraz posiadaniem kluczowej kadry z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej.

Byczyński OWES swoim wsparciem będzie obejmował subregion północny województwa opolskiego, czyli powiaty: kluczborski, oleski, namysłowski i brzeski.

Dotychczasowa działalność OWES – u, realizowana poprzez Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej, przyczyniła się do bardzo aktywnej działalności, głównie spółdzielni socjalnych. Liczby mówią same za siebie. Obecnie na Opolszczyźnie działa trzydzieści spółdzielni socjalnych, z czego aż osiem w powiecie kluczborskim.

Teraz szanse na rozwój podmiotów ekonomii społecznej i tworzenie spółdzielni socjalnych są jeszcze większe, bowiem na okres trzydziestu sześciu miesięcy OWES planuje  pozyskać ponad cztery miliony złotych.

Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. na animację ekonomii społecznej, informację i promocję produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej, doradztwo, szkolenia, a także udzielanie wsparcia finansowego na zakładanie, przystąpienie czy zatrudnienie w spółdzielni socjalnej (jednorazowe do 20 tys. zł na osobę oraz pomostowe – obligatoryjnie wypłacane przez pół roku w wysokości 800 zł na miesiąc, z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy).

 Na wsparcie dotacyjne przeznaczone zostanie blisko 45 procent wartości projektu.

Wszystkie osoby, które są zainteresowane działalnością podmiotów ekonomii społecznej, chciałyby skorzystać ze wsparcia, zapraszamy do biura projektu, mieszczącego się w Byczynie przy ulicy Rynek 2 (tel. 77 414 45 11) lub do Byczyńskiego Inkubatora Gospodarki Społecznej (Ratusz, Rynek 1, tel. 77 413 41 50 wew. 24).

Działania OWES – u finansowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.