Logo Byczyny

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 24 luty 2016r. o godz.15.00

                                                                                                                              Byczyna, dnia 15 lutego 2016r.

 

OR.0002.22.2016.MR

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym ( Dz.U.z 2015r., poz.1515 j.t. z późn. zm.) oraz § 15 ust.1  Statutu Gminy  Byczyna  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 24.02.2016r.( środa ), na godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XXII sesję Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

 

      1.  Otwarcie sesji.

      2.  Przyjęcie porządku obrad.

 3.  Wybór Sekretarza obrad.

 4.  Przyjęcie protokołu z XXI  sesji

 5.  Interpelacje i zapytania radnych.

 6.  Wystąpienie przedstawiciela Komendanta Powiatowej Policji w Kluczborku

      w sprawie wdrożenia przez Policję „ Mapy zagrożeń ”.

      7.  Podjęcie uchwał w sprawie:

           a) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości

           gruntowych,

            b) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2016r,

            c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2016r,

            d) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników

               w wyborach uzupełniających,

            e) zmian w budżecie gminy na 2016 rok ,

            f) zmiany uchwały Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie

               szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

               odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych

               odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za

               gospodarowanie odpadami komunalnymi.

      8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

      9. Wolne wnioski i zapytania.

     10. Komunikaty.

     11. Zakończenie sesji

 

Ponadto dołączam:

1.Uchwałę nr 9/2016 z dnia 27 stycznia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

2.Informację dot. pieczy zastępczej za rok 2015.

3.Pismo dot. spotkania Rady Miejskiej w Byczynie ze Spółdzielnią Socjalną GRÓD.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

                                                               w Byczynie

 

Adam Radom

 

 

Uwaga : Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pok. nr 10.