Logo Byczyny

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016r o godz. 15

                                                                                                                                                          Byczyna, dnia 21 marca 2016r.

 

OR.0002.23.2016.MR

 

              

                                                       

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym ( Dz.U.z 2015r., poz.1515 j.t. z późn. zm.) oraz § 15 ust.1  Statutu Gminy  Byczyna  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 31.03.2016r.( czwartek ), na godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XXIII sesję Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji                    z następującym porządkiem obrad:

      1.  Otwarcie sesji.

      2.  Przyjęcie porządku obrad.

 3.  Wybór Sekretarza obrad.

 4.  Przyjęcie protokołu z XXII  sesji.

 5.  Interpelacje i zapytania radnych.

      6.  Podjęcie uchwał w sprawie:

          a) uchwalenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy

             Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

            i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2016-2020.

          b) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem

            bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2016

            c) likwidacji szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna

           d) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 

            e) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia

             inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 

            f) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych

            g) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

               przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej

             Trójcy w Byczynie, kościół p.w. Jana Chrzciciela w Gołkowicach ( nr. rej. zabytków: 

              809/64 z 16.04.1964r. )

            h) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

               przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w

                Nawiedzenia NMP w Polanowicach, kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa w Proślicach

              ( nr.rej. zabytków: 70/53 z 10.12.1953r. ) 

              i)przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

               przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w

               Św.Augustyna w Kostowie, kościół pw.Św. Augustyna w Kostowie ( nr rej. zabytków:

               191/2012 z 24.07.20112r. )

             j) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

               przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Pana Janusza Jasińskiego, pałac

               w Gołkowicach ( nr.rej.zabytków : 1002/65 z 6.05.1965r.) 

            k) ustanowienia symboli Gminy Byczyna 

            l) zatwierdzenia „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

               i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „Hydrokom”  w  Kluczborku na lata

               2016 – 2018 dla Gminy Byczyna 

           m) wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek

                poprzez przejęcie długu 

           n) zmian w budżecie gminy na 2016 rok 

           o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2034    

      7. Planowanie przestrzenne. Realizacja zadań w roku 2016.Potrzeby wynikające    

       z wpływających wniosków. Zamierzenia na rok 2017. 

      8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

      9. Wolne wnioski i zapytania.

     10. Komunikaty.

     11. Zakończenie sesji

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Przewodniczący

                                                                            Rady Miejskiej

                                                                                                                                                     w Byczynie

 

                                                                             Adam Radom

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga : Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pok. nr 10.