Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 25.04.2013 r.

      W dniu 25.04.2013 r. (czwartek) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się  XXXIV sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z  XXXIII sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste w wyniku uwzględnienia roszczeń z art. 209a ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego,

c) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna,

d) utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Byczyna,

e) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,

f ) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

g) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla gminy Byczyna

7. Przedstawienie założeń strategii rozwoju Miasta i Gminy Byczyna.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Komunikaty.

11. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

 Rady Miejskiej

    w Byczynie

Grzegorz Kapica