Logo Byczyny

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 13 marca 2016r o godz. 15

                                                                                                                                                           Byczyna, dnia 12 kwietnia 2016r.
OR.0002.24.2016.MR
                                                                                                                                              
                                                                                                                                        
Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2016r., poz. 446) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)
                                                                                              z w o ł u j ę:
w dniu 13.04.2016r.( środa ), na godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XXIV sesję Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) przystąpienia Gminy Byczyn jako partnera Spółdzielni Socjalnej UHP w Byczynie do realizacji projektu konkursowego pod nazwą : „ Twoje życie,nasza wspólna sprawa II ” w ramach Działania 1.3 oś priorytetowa RPO WO 2014 – 2020 08 – integracja społeczna. Działanie 08.02. – włączenie społeczne.
5. Wolne wnioski i zapytania
6. Komunikaty
7. Zakończenie sesji.


                                                                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                                                                  Rady Miejskiej
                                                                                                                                                    w Byczynie


                                                                                                                                                    Adam Radom


Podstawę prawną zwolnienia od pracy zawodowej stanowi przepis art.25 ust.3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym.