Logo Byczyny

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 kwietnia 2016r o godz. 15

                                                                                                                                                            Byczyna, dnia 18 kwietnia 2016r.
OR.0002.25.2016.MR


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2016r. poz.446 ) oraz § 15 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2003r. Nr 36 z późn. zm.)
                                                                                            z w o ł u j ę:
w dniu 27.04.2016r.( środa ), na godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XXV sesję Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII i XXIV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Ochrona zdrowia w gminie Byczyna. Stan obecny – szanse i zagrożenia
– prezentacje
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania
ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Kluczborskiego i gminy Byczyna
( druk nr 180 ),
b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 181),
c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego ( druk nr 182),
d) uchwalenia statutu gminy ( druk nr 183),
e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowych ( druk nr 184 ),
f) zmian w budżecie gminy ( druk nr 185 ),
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2034
( druk nr 186 ),
h) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników
w wyborach uzupełniających ( druk nr 187 ),
8. Raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania i rozwiązywania
problemów alkoholowych w roku 2015.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Komunikaty.
12. Zakończenie sesji.
Ponadto dołączam:
1. Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015.
2. Uchwałę RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.
Przewodniczący

                                                                                           Rady Miejskiej
                                                                                           w Byczynie
                                                                                           Adam Radom
Uwaga : Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pok. nr 10.