Logo Byczyny

Lokalny Konkurs Grantowy pn. Działaj Lokalnie VIII - nabór wniosków 17.04.-17.05.2013 r. (spotkanie informacyjne 29.04.2013 r.)

Lokalny Konkurs Grantowy
"Działaj Lokalnie VIII"

Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii  w Polsce zaprasza do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM w ramach Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego i działających na terenie gmin: Byczyna, Gorzów Śląski, Lasowice Wielkie, Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczbork), Wołczyn.

 

W ramach konkursu Ośrodek Działaj Lokalnie przyznaje granty w kwocie maksymalnie 6 tysięcy złotych na realizację projektów, które:

o  zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,

o   wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

o  mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, o przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,

o będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,

o będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

o   będą realizowane między 1 czerwca 2013 r. a 28 lutego 2014 r.

 

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl lub pobrać ze strony www.dolinastobrawy.pl wypełnić i odesłać e-mailem na adres w dniach 17.04 – 17.05.2013 r.

Regulamin Konkursu wraz z Wnioskiem dostępne są na stronach Stowarzyszenia: www.dolinastobrawy.pl, www.stobrawskiinkubator.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.

W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie 29 kwietnia 2013 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Na spotkaniu zostaną omówione istotne kwestie dotyczące regulaminu konkursu a  także nowe zasady wypełniania wniosku za pomocą generatora. Będzie także możliwość skonsultowania swoich projektów.


Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Działaj Lokalnie:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"

ul. XXX-lecia 5, 46-211 Kujakowice Górne,

tel. 077 413 11 38; 530 111 550; mail: biuro@dolinastobrawy.pl