Logo Byczyny

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Twoje życie nasza wspólna sprawa II

Projekt ,,Twoje życie nasza wspólna sprawna  II” to projekt partnerski, który będzie realizowany w ramach Działania 8.2 - Włączenie społeczne Oś priorytetowa  RPO WO 2014-2020-08 Integracja Społeczna

Rodzaj projektu – konkursowy
Cel tematyczny - Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Okres realizacji projektu -  01.05.2016 r. - 31.12.2018 r.          
Lider Projektu - Spółdzielnia Socjalna UHP w Byczynie           
Partner  projektu - Gmina Byczyna      
Całkowita wartość projektu: 2. 328 831,10 zł, co stanowi  94,91 % dofinansowania     
Lider dofinansowanie: 1. 069 861,00 zł           
Partner  dofinansowanie – 1. 258 970,00 zł     

Projekt  jest kontynuacją  wcześniej podjętych działań zarówno lidera jak i partnera projektu, którzy działając na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy podejmują działania mające na celu umożliwienie tym osobom powrotu na rynek pracy. Głównym celem realizacji jest wzrost gotowości podjęcia zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie dzięki aktywnej integracji, poprawa dostępu do zatrudnienia osób pozostających bez pracy na terenie  województwa opolskiego, gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa. Szczegółowym celem realizacji projektu jest stworzenie warunków do przyswojenia umiejętności organizacyjnych, społecznych, pracy w zespole, zarządzania czasem, komunikacyjnych oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi osobistemu i zawodowemu. 

Grupę docelową projektu stanowić będzie 150 osób  (83 kobiety i 67 mężczyzn,  z czego 10 osób stanowić będzie młodzież powyżej 15 roku życia oraz 5 osób niepełnosprawnych). W szczególności projekt skierowany jest do osób  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. są to osoby o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawne oraz młodzież po 15 roku życia. Każda z osób na początku realizacji projektu odbędzie zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym oraz psychologiem, grupowy warsztat umiejętności i kompetencji społecznych. Następnie skierowana zostanie na zajęcia z aktywizacji zawodowej tzn.: warsztat, staż u pracodawcy lub kurs kwalifikacyjny.

Zadania partnera to:

 Od maja 2016 r.

- wsparcie doradcze (każda z osób przejdzie po dwa spotkania z doradcą zawodowym, na początkowym etapie określającym indywidualną ścieżkę wsparcia i końcowym  ewaluacyjnym) - 80 h pracy społecznej doradcy, jako wkład własny partnera;

- wsparcie psychologiczne (po jednym spotkaniu  dla każdej zrekrutowanej osoby  mające na celu wzmocnienie pozycji społecznej oraz podtrzymanie aktywnej postawy na rzecz zmiany swojej sytuacji życiowej). 80 h pracy społecznej  psychologa, jako wkład własny partnera;

2016 r./2017 r.

- warsztat ,,Szkoła dla rodziców ”- dwie edycje w grupach 12-to osobowych, mający na celu wzmocnienie aktywnej postawy w środowisku lokalnym oraz zniwelowanie problemów wynikających ze środowiska domowego. Do realizacji zadania udostępniona i przygotowana zostanie sala wykładowa  jako wkład własny partnera;

czerwiec 2016 r. I edycja

-  warsztat stolarski (trzy edycje: 2016/17/18 po 5,5 miesiąca dla 5-ciu osób w każdej edycji);

lipiec 2016 r. I edycja

- pielęgnacja terenów zielonych (trzy edycje: 2016/17/18 po 5,5 miesiąca dla 5-ciu osób w każdej edycji.);

integracja 2016 r.

- integracja  (w ramach zadania zostaną zorganizowane 3 spotkania wigilijne dla uczestników projektu, dwa śniadania wielkanocne, 2 pikniki rodzinne). Zadanie ma wzmocnić oddziaływanie zadań oraz podtrzymać integrację ze środowiskiem. Zadanie dofinansowane w 50%, ponieważ  wszystkie prace związane z organizacją i przygotowaniem  to wkład własny partnera;

wrzesień – grudzień 2016 r.

- zajęcia dla trudnej młodzieży powyżej 15 r. życia w trzech formach wsparcia tj. warsztaty socjoterapeutyczne, warsztaty  rozwojowe oraz wyjazdowa sesja socjoterapeutyczna  

ZADANIA NA 2017r.

- warsztat rękodzieła artystycznego  (dwie edycje: 2017/2018 po 5,5 miesiąca dla 5-ciu osób )

-  warsztat krawiecki (jedna edycja:  5,5 miesiąca  dla 5 osób)

- warsztat ogólnobudowlany (jedna edycja w 2017 roku: 5,5 miesiąca dla 5-ciu osób)

- nauka kładzenia kostki brukowej na parkingu  przed budynkiem Centrum  oraz  prace budowlane mające  na celu przebudowę toalet przystosowanie  dla osób niepełnosprawnych.      

Każdy uczestnik warsztatu  otrzyma stypendium w wysokości 1850 zł brutto, za każdą nieobecność stypendium nie będzie wypłacane. Pokryte zostaną koszty związane z medycyną pracy, ubezpieczeniem i bhp .

Do każdego warsztatu zostanie zatrudniony instruktor zawodu  w pełnym wymiarze czasu pracy  (nabory na stanowiska instruktorów będą ogłaszane na stronie internetowej Gminy Byczyna). Zostaną zakupione materiały, maszyny i narzędzia niezbędne do realizacji każdego warsztatu.

Obsługa merytoryczna i finansowa projektu (6 miesięcy pracy społecznej koordynatora merytorycznego i specjalisty ds. obsługi finansowej   jako wkład własny partnera) zatrudnienie ½ etatu.

Zadania Lidera:

maj 2016 r. i później do każdego warsztatu, staży i kursów 

- grupowe warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych;

sierpień  2016 r. I edycja 15 osób z efektywnością

- staże u pracodawcy  8-miesięczne (zadanie realizowane w trzech edycjach 2016 /17/18  dla 45 osób  po 15 osób w każdym roku) z efektywnością zatrudnieniową;

wrzesień-październik 2016 r.

- kurs kasy fiskalnej z egzaminem 80 h (dla 10 osób) - wynajem sali jako wkład własny lidera

październik  2016 r. I edycja

- kurs prawa - jazdy kat. C plus kwalifikacja wstępna przyśpieszona  plus  przewóz rzeczy (dwie edycje 2016/2017 dla 10 osób w każdej z edycji) z  ubezpieczeniem, badaniami, dojazdem i egzaminem);

luty 2018 rok - kurs spawania metoda mag 145 godzin (dwie edycje po 10 osób w 2018 roku wraz ubezpieczeniem i egzaminem);

Obsługa merytoryczna i finansowa projektu (6 miesięcy pracy społecznej jako wkład własny lidera)

- obsługa finansowa (6 miesięcy pracy społecznej jako wkład własny lidera)

Uczestnicy kursów otrzymają stypendium godzinowe wysokości 4 zł brutto za godzinę kursu i otrzymają zwrot kosztów dojazdu na miejsce kursu. Każdy uczestnik stażu otrzyma stypendium w wysokości 1850 zł brutto, za każdą nieobecność stypendium nie będzie wypłacane.

Miejsce realizacji projektu-gminy o wysokim wskaźniku ubóstwa tj:  Byczyna, Wołczyn, Dobrodzień, Zębowice, Gorzów Śląski,  Domaszowice, Namysłów, Pokój, Świerczów, Wilków, Murów.

Osoby zainteresowane projektem proszone są o składanie podań wraz z nr telefonu do Burmistrza Byczyny z dopiskiem dot. projektu ,,Twoje życie nasza wspólna sprawa II”, jak również w siedzibie Spółdzielni Socjalnej UHP w Byczynie przy ul. Rynek 2.

Rekrutacja do poszczególnych warsztatów odbywać się będzie od miesiąca maja 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie. O godzinach spotkań rekrutacyjnych osoby, które złożą  podania  zostaną poinformowani telefonicznie.