Logo Byczyny

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 31 maja 2016r. o godz. 15.00

                                                                                                                                                         Byczyna, dnia 19 maja 2016r.
OR.0002.26.2016.MR
                                                                                                                                       

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2016r. poz.446) oraz § 15 ust.1 pkt.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016r. poz.966 ).
                                                                                             z w o ł u j ę:
w dniu 31.05.2016r.( wtorek ), na godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie XXVI sesję Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji                       z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie
międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego
w Kluczborku na kadencję lat 2016 – 2019,
b) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowych,
c) zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2034
8. Informacja Burmistrza o umorzeniach oraz o zastosowanych ulgach
i zwolnieniach w podatkach gminnych w 2015r.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Komunikaty.
12. Zakończenie sesji.

Ponadto dołączam:
1. Sprawozdanie finansowe gminy Byczyna za 2015 rok.

                                                                                                                                           Przewodniczący
                                                                                                                                            Rady Miejskiej
                                                                                                                                              w Byczynie
                                                                                                                                              Adam Radom
Uwaga : Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w biurze rady, pok. nr 10.