Logo Byczyny

Uchwały z dnia 31 maja 2016r. sesja XXV kadencjaVII

PDFUchwała Nr 181.Kopia.pdf (65,66KB)  w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w
Kluczborku na kadencję lat 2016 – 2019
PDFUchwała Nr 182.Kopia.pdf (49,34KB) w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości
gruntowych
PDFUchwała Nr 183.Kopia.pdf (259,68KB) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
PDFUchwała Nr 184.pdf (336,82KB) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata
2016–2034
 PDFUchwała Nr 185.Kopia.pdf (94,98KB)w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna jako partnera Spółdzielni Socjalnej Usługowo-Handlowo-
Produkcyjnej w Byczynie do realizacji projektu konkursowego pod nazwą: ,, Byczyński Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego" w ramach Osi Priorytetowej RPO WO
2014-2020, 08- Integracja społeczna. Działanie 08.03-Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.