Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 23.05.2013 r.

W dniu 23.05.2013 r. (czwartek) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z  XXXIV sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Byczyna,

b) kontynuacji w 2013 i 2014 roku realizacji projektu pn. „Razem ku przyszłości” w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

c) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025

d) zmian w budżecie gminy na 2013 rok

e) przystąpienia do opracowania i złożenia wniosków o dofinansowanie z programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni oraz budynków zbiorczego systemu kanalizacyjnego”,

f) przystąpienia do opracowania i złożenia wniosków o dofinansowanie z programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni oraz budynków zbiorczego systemu kanalizacyjnego”

g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonych w obrębie wsi Polanowice na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Byczyna,

h) zasad gospodarowania nieruchomościami,

i) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna.

7. Działalność sportowo – turystyczna w gminie Byczyna, wykorzystanie obiektów – przygotowanie do sezonu wakacyjnego.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Komunikaty

11. Zakończenie sesji.

 

                        Przewodniczący

                      Rady Miejskiej

                         w Byczynie  

                         Grzegorz Kapica